Learning platform

Learning platform

5.3. KOMUNIKACE S DĚTMI A DOSPÍVAJÍCÍMI

Odhadované čtení:12minut
  • Uvědomte si kontext, ve kterém žijete a privilegia, která můžete mít.
  • Zkoumání a učení je součástí cesty sebepoznání.
  • Každý má právo být tím, kým chce být. My bychom to měli respektovat.
  • Je v pořádku dělat chyby, pokud se z nich poučíte.

5.3.1. ÚVOD

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, rovnost žen a mužů není izolované téma, ale spíše průřezové, protože je spojeno s genderovou a sexuální identitou, třídou, rasou, kulturou atd. V důsledku toho je zkoumání a poznávání sebe sama, své identity a toho, jak můžete přispět k inkluzivnějšímu prostředí pro všechny (a pomoci při dosahování genderové rovnosti), proces, který u každého z nás vypadá jinak. Důležité je, abychom si zachovali otevřenou mysl a snažili se uvědomit si své předsudky a pocity, které promítáme do ostatních.

5.3.2. ROZVOJ TÉMATU

5.3.2.1. Uvědomte si kontext, ve kterém žijete

Když mluvíme o složitých tématech, jako je rovnost žen a mužů, je důležité vzít v úvahu naši výchozí pozici. To představuje náš výchozí bod: kde jsme se narodili a jaká privilegia máme z rasového, kulturního a sociálního pohledu. Jinými slovy, je to kontext, který leží v pozadí naší analýzy daného tématu. To jsou věci, se kterými se rodíme a nad kterými nemáme žádnou moc. Co však můžete udělat, je uznat, že můžete mít určité výhody (privilegia), a využít je k vytvoření rovnosti pro všechny. Je důležité si tento výchozí bod přiznat, protože na jeho základě filtrujeme informace a vnímáme téma z určitého úhlu pohledu. Naše názory jsou ovlivněny naším prostředím a tím, jak moc jsme daným tématem ovlivněni. 

Když mluvíme o genderové rovnosti, pohled bílého muže ze střední třídy ze západoevropské země nebude stejný jako pohled queer dělníka z asijské země, protože jejich zkušenosti mohou být extrémně odlišné. Zatímco některým lidem se zdá, že genderové rovnosti je dosaženo, jiní ji vnímají jako utopický svět, a proto je důležité zohlednit aspekty, jako je sociální třída, rasa, náboženství atd. Abyste získali ucelený pohled na dané téma, mějte na paměti, že utváření pohledu s ohledem na různé geografické části světa, sociální kontexty, náboženské prostředí atd. je součástí tohoto procesu. Tento přístup poskytne obraz, který se blíží obecné realitě (spíše než aby se zaměřoval na malý výsek).

5.3.2.2.

Poznávání vlastní identity

Měli jste někdy pocit, že se stoprocentně vejdete do jedné z binárních genderových škatulek? (Identity Education, 2022)

Měli jste někdy pocit, že vás stoprocentně přitahuje určité pohlaví a nic jiného?

Měli jste někdy pocit, že můžete být s něčím stoprocentně v souladu?

Velká část aktivistů a organizací usilujících o genderovou rovnost a osvětu ohledně genderové identity došla k závěru, že většině dětí není nikdy položena ani jedna z těchto otázek. Nejsou k tomu totiž vedeny.

Neexistují žádné správné nebo špatné odpovědi. Odhalení vlastní identity, ať už se jedná o genderovou nebo sexuální (či jakoukoliv jinou), je složitý proces, který vyžaduje čas a trpělivost. Když tímto procesem procházíte, Dara Hoffman-Foxová (2021), odbornice na zvyšování povědomí o trans lidech, navrhuje několik věcí, které by mohly tento proces usnadnit:

  • Zbavte se nálepek

Pokud se necítíte pohodlně, když chcete označit svou genderovou nebo sexuální identitu (například transgender, bisexuální, muž/žena/nebinární osoba atd.), nemusíte to dělat. Není to třeba a není kam spěchat, abyste měli slovo, které popisuje, jak se cítíte uvnitř. Pokud je pro vás označení něčím, co vám vyhovuje, jděte do toho! Pokud tomu tak není, nemusíte na sebe tlačit a snažit se urychlit proces sebepoznání jen proto, abyste se dostali do bodu, kdy budete moci tuto nálepku umístit. Důležité je, že si kladete otázky, abyste zjistili, co vám vyhovuje a co ve vás vyvolává nepohodlí. Kdy tento diskomfort zažíváte? Je to za určitých okolností?

  • Vytvořte si podpůrnou síť

Obklopení lidmi, kteří důvěřují vám a vašemu hledání a respektují je, je během vašeho objevování klíčové. Těmito lidmi mohou být členové rodiny, přátelé, školní poradci, podpůrné skupiny atd. Je důležité mít možnost hovořit o svém hledání s lidmi, kteří jsou ochotni vás vyslechnout a podpořit vás na emocionální a duševní úrovni. Pokud vám tento typ podpory v současné době chybí, dobrým začátkem podpůrné skupiny na internetu (skupiny na sociálních sítích).

  • Dělejte, co sedí vašemu chápání genderu

Uvědomit si, že se necítíte být v souladu s pohlavím, které vám bylo přiděleno při narození, je prvním krokem k tomu, abyste začali zkoumat věci, které vám více sedí. Několik možností, které můžete vyzkoušet, může být vytvoření účtu na sociálních sítích se jménem a/nebo zájmeny, s nimiž se cítíte být v souladu, hraní si s vyjádřením genderu prostřednictvím oblečení a doplňků v intimitě vlastního pokoje nebo požádání blízkých kamarádek a kamarádů, aby používali jméno/zájmena, s nimiž se cítíte být v souladu.

Jakmile začnete zkoušet různé možnosti, zjistíte, co je vám příjemnější a co bylo jen experimentem v procesu. Takto se buduje vaše identita.

Nejdůležitější je, abyste si udělali čas a položili si tyto otázky a povzbudili ostatní, aby udělali totéž. 

Zkoumání a učení se jsou dvě cenné součásti procesu sebezdokonalování. Je v pořádku, když si nejste jisti svým pohlavím, genderem nebo sexuální orientací. Když vyrůstáme, jsme vychováváni k binárnímu myšlení, protože většina reprezentací, které vidíme a slyšíme, je binární, heteronormativní a monogamní. Jinými slovy je „normální“ (nebo lépe řečeno „normalizovaná“). Vše ostatní, co do těchto škatulek nezapadá, je většinou považováno za divné nebo špatné. 

Je zcela normální pochybovat o své identitě, pohlaví a sexualitě, i když jste si předtím mysleli, že jste si tím stoprocentně jisti. Bez zkoumání nemůžete objevovat nové věci a může se stát, že uvíznete ve stejné rutině a stejných starých návycích a činnostech, což vám ztěžuje růst. Změna prostředí může k tomuto růstu přispět. Opakování stejných vzorců a setrvávání ve stejném prostředí a se stejnými lidmi, aniž byste se na cokoliv ptali nebo si kladli otázku, zda je to to, co chcete nebo co je pro vás nejlepší, vám nepomůže objevit, kdo skutečně jste a co skutečně potřebujete.

– 5.3.3. DISKRIMINAČNÍ SITUACE K TÉMATU –

Q, dvanáctiletý žák*žákyně z vaší třídy, prochází procesem objevování své identity, a přestože jim byl při narození přiřazeno mužské pohlaví, necítí se s touto identitou dobře a snaží se objevit, kým skutečně je. Poté, co trochu pátrali, přečetli si nějaké knihy a zhlédli několik videí na sociálních sítích, narazili na termín „nebinární“ a začali si o něm číst. Poměrně rychle se cítili opravdu v souladu a ztotožňovali se se vším, co četli, takže se rozhodli to zkusit a zjistit, jestli to je to, kým byli celou dobu. Při čtení o genderovém vyjadřování, zájmenech a genderově neutrálním jazyce se rozhodli vyzkoušet zájmena „oni“ a požádali několik blízkých přátel a spolužaček, aby tato zájmena začali používat, když o nich mluví. Přestože to i pro ně bylo něco nového, kamarádi se snažili  vyjít vstříc a začali zájmena používat ve všech rozhovorech, které vedli během školních hodin. 

Jednoho dne při rozhovoru o Q zaslechl jejich rozhovor jiný kolega a začal se jim smát a posmívat se jim, že používají zájmena, která „neodpovídají jejich pohlaví“. Ostatní kolegové to zaslechli také a v následujících dnech se začali smát a o přestávkách se Q vyhýbat. Q se nechtěli vrátit k zájmenu on, protože neměli pocit, že by se s nimi mohli ztotožnit, takže místo toho se začali izolovat od lidí, kteří se k jejich procesu objevování stavěli odmítavě.

5.3.4. PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

5.3.4.1. Řešení konfliktu

V návaznosti na situaci, která se stala v případě Q, je dobrým postupem vždy řešit to, co se děje, místo toho, abychom danou situaci ignorovali. Je důležité řešit konflikt s oběma stranami zvlášť a s celou skupinou, protože se konflikt týkal i některých dalších spolužáků.

Rozhovor s Q a dotaz na jejich aktuální potřeby a na to, co byste mohli udělat, abyste jim vyšli vstříc, jim pomůže cítit se bezpečněji a povzbudí je, aby dál zkoumali, kým je. Na druhou stranu rozhovor se studentem, který se jim začal posmívat, by vám mohl pomoci pochopit, odkud vše pochází. Mohli byste se zeptat na jeho záměry, na jeho chápání tématu. Dále byste mohli vysvětlit, jak může šikana a diskriminace někoho ovlivnit. Snažte se vyhnout zahanbování nebo promítání pocitů a zaměřte se na vzdělávací aspekt rozhovoru.

Při otevírání tématu s celou třídou to můžete udělat tak, že si vyhradíte nějaký čas a vytvoříte prostor, kde můžete otevřeně hovořit o genderové identitě a zájmenech formou informativní besedy. Tím tomuto tématu dáte otevřeně pozornost a vytvoříte prostor pro výměnu informací a pro kladení otázek. Uvnitř tohoto prostoru můžete vysvětlit, co je to genderová identita, jak fungují zájmena a že je v pořádku experimentovat s různými identitami, které podle vás mohou lépe odpovídat tomu, co cítíte uvnitř. Můžete také umožnit intervence ze strany studentů a navrhnout některé zdroje pro další výzkum.

5.3.4.2. Komunikujte srozumitelně

Při komunikaci s dětmi je dobré být co nejjasnější a nejpřímější, aby nedošlo k nedorozumění. Snažte se vyvarovat používání zástupných slov či metafor pro skutečné životní zkušenosti nebo části těla, vyvarujte se také mluvení kolem horké kaše v naději, že dítě pochopí, co máte na mysli. Místo toho pojmenujte zážitky a části těla tak, jak jsou, a pokuste se vysvětlit, že vše je součástí života a že není třeba nic z těchto rozhovorů skrývat nebo mluvit v náznacích. Mluvení v náznacích nebo pomocí zástupných slov by děti vystavilo nedorozumění, skrývání nebo vyhýbání se otázkám a udržování tajemství před dospělými, protože by si mohly všimnout, že dospělým je nepříjemné, když se toto téma otevře. Bez ohledu na to, zda se rozhovor týká sexu, pohlaví, identity, vztahů nebo čehokoliv jiného, mluvení o všem tak, jak to je (a používání vysvětlení přiměřených věku), podpoří vaše děti v tom, aby byly zvědavé a informované, místo aby se bály otevřít konverzaci, u které vidí, že by vám mohla být nepříjemná. 

Tento přístup také dětem a dospívajícím ukáže, že na tom není nic divného a není se za co stydět, a bude je informovat (místo udržování tajemství a tabuizování některých témat).

5.3.5. REFERENCE

Hoffman-Fox, D. (2021). What Is My Gender Identity & How Do I Know I’m Transgender? Meetmonarch.com. Retrieved from https://meetmonarch.com/health-resources/articles/gender-identity/discover-your-gender-identity-4-tips-to-help-you-find-your-authentic-self

Share this Doc

5.3. KOMUNIKACE S DĚTMI A DOSPÍVAJÍCÍMI

Or copy link

CONTENTS