Learning platform

Learning platform

5.4. ADULTCENTRISMUS

Odhadované čtení:10minut
 • Adultcentrismus znehodnocuje realitu dětí.
 • K důsledkům adultcentrismu patří odcizení dětí a omezení komunikace na povrchní úroveň.
 • Potřeby, emoce a rozhodování jsou důležité a platné v každém věku.
 • K osvědčeným postupům v případě adultcentrismu patří aktivní naslouchání, uznávání potřeb dětí a zvládání emocí.

5.4.1. ÚVOD

Každý člověk má svou vlastní realitu, kterou si vytváří prostřednictvím svých zkušeností, vztahových vazeb, pocitů a myšlenek. Dospělí sice mohou mít dojem, že díky svému věku a životním zkušenostem rozumí světu lépe, ale ve skutečnosti ho chápou jen jinak než děti a dospívající. 

Děti mají jiné vnímání světa a mohou mít jiný soubor hodnot než dospělí, a proto mohou svět kolem sebe (a situace, které se v něm odehrávají) vnímat jinak. To neznamená, že by jim chybělo porozumění nebo že by jejich vnímání bylo neúplné či neplatné. Zapojení dětí do rozhodovacího procesu a naslouchání jejich potřebám a emocím je důležité v každém věku.

5.4.2. ROZVOJ TÉMATU

5.4.2.1. Co je adultcentrismus?

Adultcentrismus je přesvědčení, že dospělý člověk je ze své podstaty nadřazen mladším lidem, a ví, jak lépe řešit situaci, a to výhradně kvůli věkovému rozdílu. Jedná se o proces, který zahrnuje systematické ignorování, utlačování nebo znevažování lidí, protože jsou mladší (Psychology Spot, 2021).

Předpokládá se, že děti nemohou dosáhnout dostatečně vysoké úrovně porozumění nebo vyspělosti, aby mohly rovnocenně přispět k rozhovoru a/nebo rozhodování. Adultcentrismus je forma egocentrismu transformovaná do předpokladu založeného na věku. 

Žitá realita, rozhodovací pravomoci a kontext, ve kterém děti žijí, jsou kvůli tomuto věkovému rozdílu zcela odsunuty stranou. Není cílem zpochybňovat, že dospělí mají jinou škálu zkušeností a/nebo znalostí a že děti a dospívající potřebují poradenství. Adultcentrismus může poškodit komunikaci mezi dospělými a dětmi, ať už v rodinném, nebo školním kontextu. Vytváří hierarchii tím, že dospělé staví do vyšší pozice a automaticky začíná rozhovor z předpokladu, že mají více zkušeností a znalostí, a proto jejich slovo bude mít v rozhodovacím procesu větší váhu. Tím se přenáší zpráva, že zúčastněné děti s nimi nikdy nedosáhnou rovnocenné úrovně.

Navíc tím říká, že dospělí budou mít v diskuzi s dětmi vždy pravdu, a to kvůli věkovému rozdílu a předsudkům, které mají kolem úrovně porozumění dětí.

5.4.2.2. Následky adultcentrismu

Když děti vidí, že v rozhovoru s dospělými nemají stejnou výchozí pozici, mohou se začít chovat určitým způsobem, aby na dospělé zapůsobily a získaly si větší respekt v naději, že dosáhnou stavu rovnocennosti. Pokud si všimnou, že ať už dělají cokoliv, nepřibližuje je to k tomuto cíli, existuje riziko, že se od spojení s dospělými pomalu odtáhnou a začnou ztrácet zájem s vědomím, že ať se stane cokoliv, jejich slovo nebude mít stejnou hodnotu jako slovo jejich protějšku. 

Pokud se tento jev vyskytuje často a stane se součástí stylu výuky rodičů a/nebo vyučujících, může mít psychologické důsledky do dospělého života dětí, které adultcentresismus budou zažívat.

Důsledkem adulcentrismu může být:

 • Větší submisivita

Pokud je dětem neustále dáváno najevo, že jejich názory, myšlenky a potřeby nejsou tak důležité jako názory, myšlenky a potřeby dospělých v jejich okolí, mohou si zvyknout zaujímat submisivní postoj a nechat na sebe ostatní tlačit. To na ně bude mít celoživotní dopad, protože tento druh přístupu budou pravděpodobně nevědomky používat i v dalších interakcích.

 • Větší zranitelnost vůči útlaku

Pokud jsou jejich potřeby a pocity neustále ignorovány (nebo jsou upřednostňovány potřeby dospělých), mohou děti vyrůstat a učit se, že je v pořádku upřednostňovat potřeby někoho jiného před svými vlastními, což je činí zranitelnějšími vůči psychickému týrání. Děti, které vyrůstají v prostředí zaměřeném na dospělé, však mohou skončit i na opačném konci. Mohou se tak stát sami dospělými, kteří takové chování praktikují.

 • Slabé sebevědomí

Adultcentrismus může u dětí vyvolávat rostoucí negativní sebepojetí, což může vést k oslabení sebedůvěry (Psychology Spot, 2021).

5.4.2.3. Jak se vyvarovat adultcentrismu

Pokud se chcete adultcentrismu vyvarovat, zde je několik věcí, kterým byste mohli věnovat pozornost:

 • Dávejte si pozor na jazyk, který používáte

Místo toho, abyste říkali, že děti něčemu nemohou rozumět, snažte se používat jazyk, kterému rozumějí. Hledejte způsoby, jak jim situaci vysvětlit. Úrovně porozumění se liší od povrchních po hlubší, takže neexistuje nic jako děti, které nerozumějí, ale spíše dospělí, kteří nedokážou něco vysvětlit.

 • Dávejte si pozor na nálepky, které dáváte

Udělejte si chvilku času a přiznejte si předsudky, které můžete mít, a nálepky, které lidem dáváte (například že mladší lidé mají v některých předmětech menší znalosti než starší). Úroveň vyspělosti a porozumění nepřichází s věkem, ale se zkušenostmi. Zkuste si to příště uvědomit, až budete mluvit s dětmi.

 • Reflektujte své vlastní chování

5.4.2.4. Děti jsou přítomnost, ne budoucnost

Pokud s dětmi jednáte z pozice moci nebo autority v domnění, že dospělí mohou přinést více, tyto děti se v určitém okamžiku přestanou snažit před dospělými prosadit. To je může tlačit k tomu, aby dospělé vnímaly jako nepřístupné.

Běžně se říká, že děti jsou budoucností naší planety, ale podle Globálního fondu pro děti nejsou budoucností, ale přítomností. Je důležité uznat realitu dětí a dát jim prostor, aby se o tuto realitu podělily a naučily se ji lépe utvářet (Global Fund for Children, 2020). Dospělí by mohli dětem nabídnout více prostoru, aby mohli lépe porozumět hodnotám, souvislostem a způsobu myšlení dětí a mládeže. Tím potvrdí dětskou realitu a naučí je, že na jejich slovech záleží a že by se za sebe měly zasazovat i ve vnějším světě.

5.4.3. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

5.4.3.1. Zpracovávání vlastních emocí

Než začneme pomáhat druhým, aby si uvědomovali a regulovali své emoce, je nezbytné, abychom si uvědomili své vlastní emoce a věděli, jak je můžeme bezpečně vyjádřit a zpracovat tak, aby nás neovládaly a neovládaly naše reakce.

Děti a dospívající si z vás jako z dospělého berou příklad. Pokud uvidí, že své emoce nedokážete vyjádřit zdravým způsobem, nemusejí mít potřebu to dělat samy. Na druhou stranu můžete jít příkladem a zavést několik strategií pro zpracování emocí do svého každodenního života. To vám pomůže být v kontaktu se svými pocity a také vás naučí, jak se můžete regulovat, aby nad vámi nepřevzaly kontrolu.

Několik strategií k tomu může být např:

 • Hluboké dýchání

Kdykoliv pociťujete intenzivní emoce (příjemné i těžké), může být opravdu obtížné naslouchat lidem nebo zpracovávat vlastní myšlenky a emoce. Zkuste přestat s tím, co právě děláte, a několikrát se zhluboka nadechnout. Můžete počítat, kdy se nadechujete, zadržujete a vydechujete vzduch, nebo to můžete dělat na základě pocitů. Pokud provedete alespoň několik hlubokých nádechů a výdechů, může tato krátká aktivita pomoci aktivovat parasympatický nervový systém, který pomůže vašemu tělu se uvolnit. 

 • Nácvik mindfulness 

Pokud si během dne vyhradíte několik minut na meditaci a budete během ní přítomni, pomůže vám to zvýšit soustředění a regulovat své emoce. Jejím každodenním praktikováním můžete dosáhnout lepšího porozumění svým pocitům a také lepší kontroly nad nimi.

 • Přijetí vlastních emocí

Označování emocí za negativní nebo špatné s sebou přináší jen jiné pocity, jakými je vina nebo stud. To jen zvyšuje váš emoční náboj, místo aby vám to pomohlo se s ním vyrovnat. Co můžete udělat, je uznat pocit, který máte, a skutečnost, že každý pocit je dočasný a že se v určitém okamžiku změní nebo zmizí. Tímto způsobem budete schopni zpracovat emoce, které máte, aniž byste jim dávali moc nad svým jednáním nebo se jich drželi. Uznejte je a snažte se z této zkušenosti něco naučit, bez ohledu na to, zda to něco bude způsob, jak ji v budoucnu lépe zvládnout (nebo pochopení toho, odkud se vzala).

Pokud chcete, aby děti dokázaly zvládat své emoce, podpořte je tím, že budete zvládat ty své.

5.4.4. REFERENCE

Global Fund for Children (2020). Youth are the present, not the future. Retrieved from https://globalfundforchildren.org/story/youth-are-the-present-not-the-future/.

Psychology Spot (2021). Adultcentrism: What is it and how does it affect children? Retrieved from https://psychology-spot.com/adultcentrism-adultism-examples/.

Share this Doc

5.4. ADULTCENTRISMUS

Or copy link

CONTENTS