Learning platform

Learning platform

11. MIKROAGRESSIOONID

Hinnangulien näit:14minutit
 • Mikroagressioonid (Nadal et al, 2017): need on peened põlastused, halvustused ja solvangud, mis on suunatud inimestele nende tegeliku või tajutava kuuluvuse tõttu vähemuste hulka, antud juhul LGBTQ+. Nende mitmetähendusliku iseloomu tõttu on mikroagressioone teinekord raske teadvustada ja tuvastada.
 • Soolise identiteedi mikroagressioonid (Nadal, 2018): spetsiifiline mikroagressiooni tüüp, mis on seotud soolise identiteediga. Näiteks: soolise identiteedi eitamine, asesõnade väärkasutamine, kehalise privaatsuse rikkumine, käitumuslik ebamugavustunne või sotsiaalse transfoobia eitamine.
 • Seksuaalsete orientatsioonide mikroagressioonid (Nadal, 2018): seksuaalse orientatsiooniga seotud spetsiifiline mikroagressiooni tüüp. Näiteks: heteroseksistliku terminoloogia kasutamine, heteronormatiivse või sookohase kultuuri ja käitumise toetamine, LGBTQ ja teiste seksuaalsuste ebamugavad/taunivad (näiteks: panseksuaalsed, aseksuaalsed, demiseksuaalsed jne) kogemused, heteroseksismi reaalsuse eitamine, (5) patoloogia või seksuaalse kõrvalekalde eeldamine jne.
 • Mikrorünnakud (Sue et al., 2017): neid peetakse tahtlikuks. Need on mõeldud kahjustama solvangute, vältimise või tahtlikult diskrimineerivate tegevuste kaudu.
 • Mikrosolvangud (Sue et al., 2017): on sõnakasutus, mis väljendab ebaviisakust ja tundetust ning halvustab isiku identiteeti. Kuigi sageli tahtmatult, võivad mikrosolvangud ohvrit solvata või naeruvääristada.
 • Mikrohalvustused (Sue et al., 2017): see on suhtlusviis, mis eitab või muudab olematuks LGBTQ+ inimeste mõtted, tunded või kogemusliku reaalsuse.

11.1. SISSEJUHATUS

Praegu ei ole enamiku inimeste jaoks nii tavaline, et nad käituksid LGBTQ+ kogukonna suhtes teadlikult vaenulikult ja diskrimineerivalt avameelselt. Paljud inimesed usuvad, et nad ei ole selle grupi suhtes eelarvamustega või et neil pole diskrimineerivad hoiakuid/käitumisviise. Erinevad uuringud näitavad aga, et paljud inimesed tegutsevad kaudsete eelarvamuste (teadvustamata ja tundmatute) alusel, mis mõjutavad seda, kuidas nad teisi tajuvad ja kuidas nad nendega suhestuvad (Greenwald et al., 2019).

Mikroagressioonide sageli tahtmatu ja mitmetähendusliku iseloomu tõttu võivad nii need, kes neid toime panevad, kui ka need, kes neid pealt näevad, neid kahjustusi eitada või minimeerida. Tegelikult püüavad agressorid nende hoiakute väljatoomisel / kahtluse alla seadmisel sageli õigustada oma kommentaare ja/või tegusid nalja või arusaamatusega, kuigi need kujutavad endast diskrimineerimise vaevu märgatavat vormi.

Seda tüüpi agressioon ja selle aja jooksul jätkumine halvendab selle grupi ning üksikisikute vaimset tervist, kelle vastu see on suunatud. Näiteks on heteroseksistlikke mikroagressioone seostatud madalama eneseusu ja suuremat sorti psühholoogilise murega, aga ka traumajärgse stressi sümptomitega (Woodford, Kulic, Sinco, & Hong, 2014). Lisaks on soovähemustele suunatud mikroagressioonid (Robinson, 2014) (cis-soo mikroagressioonid) seotud emotsionaalse stressi ja sõprussuhete katkemisega (Galupo, Henise & Davis, 2014).

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2020. aastal avaldatud LGBTQ+I uuringu andmetel (European Union Agency for Fundamental Rights, 2020) oli 65% EL-i õpilastest näinud või kuulnud negatiivseid kommentaare või käitumist, kuna mõnda teist inimest klassis peeti LGBTQ+ hulka kuuluvaks (sõltuvalt riigist erinevad protsendid). Mitmes riigis oli kuni iga viies LGBTQ+ õpilane kaalunud sel põhjusel koolist väljalangemist või koolivahetust. Teised uuringud näitavad, et LGBTQ+ õpilased kannatavad suurema ahistamise ja ohvriks langemise all, mis võib põhjustada madalamat enesehinnangut, kehvemat õppeedukust ning tõrjutuse / ühenduse katkemise tunnet haridusringkondade ja nende eakaaslastega.

11.2. TEEMA ARENDUS

LGBTQ+ lapsed ja noorukid tunnevad end turvalisemalt, suuremat heaolu ja nad saavad ka akadeemiliselt paremini hakkama, kui nad sisenevad pere- ja hariduskeskkondadesse, mis toetavad neid, kes kannatavad sedalaadi mikroagressioonide all, kes ei alanda neid ja astuvad nende kaitseks välja (Bryan, 2018).

Seetõttu on oluline, et õpetajad, kes töötavad laste ja noorukitega, peavad pakkuma turvalise, kaasava ja positiivse ruumi kõigile, sõltumata nende seksuaalsest orientatsioonist ja/või sooidentiteedist/-väljendusest ning soo omaduste mitmekesisusest (näiteks intersoolisi, mis hõlmab kõiki inimesi, kes on sündinud reproduktiiv- või suguelunditega, mis ei vasta traditsiooniliselt meheks või naiseks peetavatele tunnustele).

Seega on oluline õppida, kuidas eristada, mis on mikroagressioonid ja millised on nende tunnused. Nii saame murda nende ümber valitseva vaikuse ja tekkida võivad ebaselged tõlgendused, mis põhjustavad nii palju kahju meie lastele ja noorukitele. On kaks suurt gruppi mikroagressioone.

11.2.1. Mikroagressioonide tüübid

Ühelt poolt on need, mis põhinevad seksuaalsel orientatsioonil (Nadal, Rivera & Corpus, 2010) ja hõlmavad erinevaid aspekte, näiteks:

 • Heteroseksistliku terminoloogia kasutamine, nt LGBTQ+ inimeste kohta naljade/kommentaaride tegemine nende juuresolekul, arvestamata nende identiteeti/orientatsiooni. See juhtub ka siis, kui keegi kasutab LGBTQ+ inimeste suhtes või nende kohta halvustavat heteroseksistlikku või homo- ja transvaenulikku keelt, nagu näiteks „See on nii gei‟, „Ei homodele‟, „transa‟, „she-male‟, „pede‟ või muud halvustavad terminid teiste juuresolekul.
 • Heteronormatiivse või soole vastava käitumise ja kultuuri toetamine. Sellised mikroagressioonid toimuvad siis, kui eeldatakse, et LGBTQ+ inimene on heteroseksuaalne või kui teda julgustatakse tegutsema sünnil määratud soole vastaval viisil. Kui noortele öeldakse, et nad ei tohiks olla nii väljapeetud või et nad peaksid käituma mehelikumalt või tüdrukute puhul naiselikumalt. Paljude noorte täiskasvanute käest küsitakse, „kas neil on juba sõbranna/poiss-sõber‟, ilma mõistmata, et nad sisuliselt ütlevad noorele, et eeldatakse, et nad on heteroseksuaalsed. Heteroseksuaalsed inimesed ei mõista, et tavaliselt eeldavad nad, et keegi on hetero, kui ei ole tõestatud vastupidist.
 • Ebamugavustunne/halvakspanu LGBTQ+ inimeste Seda tüüpi mikroagressioonid hõlmavad juhtumeid, kus LGBTQ+ inimesi koheldakse ebamugavuse, hukkamõistu või mõlemaga. Selliste mikroagressioonide näited on näiteks see, kui võõrad vaatavad samast soost partnerite vastikustundega lihtsalt sellepärast, et paar hoiab avalikult käest kinni. Varjamatu diskrimineerimise ja ahistamise kõrval võivad sellised käitumisviisid sisaldada selliseid kommentaare nagu: sellised käitumisviisid on jäledad või et transsoolise inimese sooidentiteet on ebaloomulik.
 • Heteroseksismi reaalsuse eitamine, seda tüüpi mikroagressioonid tekivad siis, kui heteroseksuaalne või cis-sooline inimene väidab, et homovaenu ei ole olemas. Nt. öeldes LGBTQ+ inimesele, et ta liialdab, kui ta puutub kokku heteroseksistliku suhtumisega.
 • Patoloogia või seksuaalse kõrvalekalde eeldamine. Need mikroagressioonid tekivad siis, kui heteroseksuaalsed inimesed peavad LGBTQ+ inimesi seksuaalselt hälbinuks või liiga seksuaalseteks. Üks näide selle kohta süsteemsel tasandil on föderaalne keeld vereloovutamiseks kõigile meestele, kes on olnud seksuaalvahekorras teise mehega. Nii et isegi kui mees on HIV-negatiivne ja on kogu oma elu olnud monogaamses suhtes, peetakse teda riskirühmaks ja seetõttu kõlbmatuks doonoriks.

Teisest küljest on olemas need, mis põhinevad sooidentiteedil/-väljendusel (Greenwald et al., 2009) ja mis hõlmavad järgmist:

 • Sooidentiteedi eitamine. Seda tüüpi mikroagressioonid tekivad siis, kui cis-sooline inimene väidab, et transvaenu ei ole olemas, nt kui pereliige ütleb trans inimesele, et tema transsooline identiteet on lihtsalt faas.
 • Inimese vääralt klassifitseerimine. Seda tüüpi mikroagressioon seisneb asesõnade vales kasutamises, näiteks kui õpetaja kasutab klassis nimekirja jagamisel trans inimese jaoks vale asesõna.
 • Käitumuslik ebamugavustunne. Need mikroagressioonid tekivad siis, kui keegi ei tunne end mugavalt, olles transsooliste inimestega või inimestega,, kes ei ole cis-soolised ja näitab seda välja läbi vaevu märgatava käitumise, näiteks kui keegi ei taha istuda / jagada ruumi inimesega, kes on/tuvastab end mittebinaarsena.
 • Kehalise puutumatuse rikkumine. Sellised mikroagressioonid toimuvad peamiselt transsooliste inimeste suhtes ja hõlmavad interaktsioone, milles teised tunnevad õigust või mugavust transsooliste inimeste kehade objektistamiseks. Näiteks küsib keegi nende genitaalide kohta, esitades ebasobiva ja invasiivse küsimuse, mida ei esitataks kunagi cis-soolisele inimesele (st inimesele, kelle sooidentiteet vastab nende sünnil määratud soole). Kõigil neil mikroagressioonidel on oluline mõju inimeste elule. Kuigi mõned neist kogemustest võivad tunduda põgusad ja kahjutud, on paljud uuringud leidnud, et mida rohkem inimesed mikroagressioone kogevad, seda suurem on tõenäosus, et nad teatavad depressiooni, psühholoogilise stressi ja isegi füüsilise tervise probleemidest.
 • Sotsiaalse transvaenu Seda tüüpi mikroagressioonid tekivad, kui cis-sooline inimene väidab, et transvaenu ei ole olemas. Näiteks öeldes trans inimesele, et ta kurdab liiga palju inimeste reaktsioonide üle tema soolisele identiteedile.

Lisaks on Nadali (2014) järgi veel üks mikroagressioonide tüüp, mida võib eristada:

Universaalse LGBTQ+ kogemuse eeldus:

Sellised mikroagressioonid ilmnevad, kui heteroseksuaalsed inimesed eeldavad, et kõik LGBTQ+ inimesed on samasugused. Näiteks mõnikord võivad inimesed teha kellegi kohta märkusi ja öelda, et nad ei tundu olevat nagu tüüpiline gei, sest nad ei pruugi täita mõnda stereotüüpi. Teinekord võivad inimesed eeldada, et LGBTQ+ inimene, keda nad teavad, saab automaatselt läbi teise LGBTQ+ inimesega lihtsalt seetõttu, et nad võivad olla samast soost huvitatud.

Lesbid on teatanud, et inimesed eeldavad, et nad peaksid kõik olema mehelikud, samas kui biseksuaalsed inimesed on teatanud, et neid peetakse sageli stereotüüpselt „segaduses‟ olevaks (Nadal, Issa, et al., 2011).

Paljud transsoolised naised on teatanud, et neid on vahistatud ja alusetult süüdistatud seksitöötajaks olemises (Nadal et al., 2012), mis näitab, et need eelarvamused ja mikroagressioonid võivad isegi õiguslikke tagajärgi omada.

– 11.3. TEEMAGA SEOTUD DISKRIMINEERIVAD OLUKORRAD –

Kujutage ette, et olete oma klassis ja õpilane teeb ettepaneku korraldada keskkooli lõpu tähistamiseks muusikaline gala ja teine õpilane vastab sellele kommentaariga „see on nii gei‟. Tavaliselt me ignoreerime seda tüüpi kommentaare, kuid on oluline märkida, et see on mikroagressioon. Õpetajate/pedagoogidena (sotsiaalpedagoogid, noorsootöötajad jne) peame rõhutama keele tähtsust ja seda, mida see edastab, ning need aspektid kahtluse alla seadma. Näiteks saate õpilastele teha ettepaneku, et keegi ei kasuta väljendit „see on hetero‟. Sealt edasi saame neilt küsida, miks nad usuvad, et neid väljendeid kasutatakse ja teisi mitte, millised on nende tähendused ja mõjud ning kuidas me saaksime neid ümber sõnastada, et need oleksid kõiki kaasavamad. Nendes kontekstides võib olla kasulik teha kujutlusharjutusi. Võiksite neid kasutada selleks, et küsida õpilastelt, kuidas nad end teatud kontekstis tunneksid, kui see konkreetne kommentaar oleks öeldud. Näiteks kui tegemist on varjatud LGBTQ+ inimesega või inimesega, kes püüab oma seksuaalsust välja selgitada.

Kujutage ette, et trans tüdrukust õpilane läheb keskuses tüdrukute tualetti. Teised õpilased, kes olid juba sees, vaatavad teda ja hakkavad üksteisega sosistama ja naerma. On soovitatav, et õpetajana käsitleksite probleemi eraldi mõlema osapoolega. Esiteks on soovitatav rääkida agressiooni all kannatava inimestega, antud juhul trans õpilasega ja küsida, kas ta vajab midagi ja kuidas teda toetada saate. Järgmisena oleks hea, kui te annaksite oma trans õpilasele ruumi, et ta saaks vabalt väljendada (või mitte, kui ta ei taha sellest rääkida), mis on juhtunud, kuidas see on teda tundma pannud jne. Ja andke talle teada, et sellist käitumist ei jäeta tähelepanuta ja see pole lubatud ning et tal on teie täielik toetus. Seejärel peaksite rääkima teiste asjaosalistega ja selgitama, miks nende käitumine ei olnud asjakohane ja milliseid tagajärgi see põhjustada võib. Sellised käitumisviisid tulenevad sageli teema mittetundmisest või mõiste mittemõistmisest. Seda selgitades avate mõisteid ja loodetavasti aitate vältida olukorra kordumist. Lõpuks võite sekkuda ja kogu klassile selgitada ning normaliseerida trans inimeste tegelikkust. Lisaks sellele, kui probleem püsib, võiksite spetsiaalselt mõningaid õpilasi koolitada, tagamaks, et selliseid olukordi ei tekiks.

11.4. HEAD NÄITED

Pedagoogidena mängite aktiivset rolli mikroagressioonide vastases tegevuses. Siin on mõned näpunäited, mis võivad kasulikud olla:

 • Kaasake seksuaalset mitmekesisust läbivalt oma tundidesse. Kasutage LGBTQ+ viiteid (näiteks keele- ja kirjandustunnis kaasake LGBTQ+ autoreid)
 • Proovige kasutada kaasavat/neutraalset keelt.
 • Küsige kursuse alguses õpilastelt, kuidas nad soovivad, et te neile viitaksite (mehelike, naiselike, neutraalsete asesõnade kasutamine jne)
 • Ärge eeldage õpilaste heteroseksuaalsust/cis-soolisust, kui see teema klassiruumis üles kerkib.
 • Püüdke pakkuda lugupidavat ja avatud keskkonda ning soodsat õhkkonda, et kõik õpilased saaksid ennast väljendada ning isegi oma kahtlusi esitada, kartmata tagasilükkamist või kehtetuks tunnistamist. Õpetaja peab olema valmis negatiivseteks või isegi vägivaldseteks arvamusteks LGBTQ+ inimeste suhtes. Oluline on mitte sattuda klassiruumis olevate õpilastega sõnasõtta (sest see võib teistele õpilastele haiget teha). On väga oluline, et me ilmutaksime lugupidamist ja aktsepteerimist seksuaalse mitmekesisuse suhtes igal ajal.
 • Kui märkate, et üks teie õpilastest sooritab mikroagressiooni, püüdke neilt nelja silma all küsida nende käitumise põhjust, seadke (alati lugupidavalt ja mõistvalt) nende käitumine kahtluse alla ja püüdke panna neid oma küsimuste kaudu nägema, miks selline käitumine võib olla problemaatiline ja/või teistele haiget teha.
 • Püüdke õpilastes teadvustada eelarvamusi ja stereotüüpe, mille nad omaks võtnud on, et need kontrolli alla võtta. Ärge normaliseerige potensiaalselt kahjulike hoiakuid/käitumist.
 • Pakkuge juurdepääsu teabele ja vahenditele, et õpilased saaksid igal ajal mikroagressioone tuvastada ja neil oleks võimekus nendega tegeleda. Lisaks, kui nad ei tunne, et nad suudavad nende käitumistega toime tulla, saavad nad seda teile öelda, et saaksite sellega klassiruumis tegeleda.
 • Mikroagressioonid võivad esineda erinevates vormides, siin on mõned näited:
  • Homovaenuliku keele kasutamine: „Pede‟
  • Asjad, mis on mõeldud komplimentidena, kuid millega öeldakse, et transooliseks inimeseks olemine on halb ja et välimus on kõige tähtsam: „Sa ei näe välja nagu transsooline!‟
  • Klammerdudes stereotüübi külge, kuidas geid välja näevad või käituvad: „Ta ei ole tüüpiline gei‟.
  • Eeldades, et kõik LGBTQ+ inimesed on samad: „Oo te saaksite nii hästi läbi, tema on ka queer!‟
  • Sooliselt mitmekesiste inimeste kehalise privaatsuse rikkumine: „Kas sa oled operatsioonil juba käinud?‟
  • Eeldamine, et inimesed on halvad (sellest ei piisa, kui nad ei vasta stereotüüpsetele mees- või naisrollidele: „Sa peaksid mehelikumalt käituma!‟
  • Tüdrukute survestamine, et nad vastaksid, kas nad juba kohtuvad mõne poisiga, luues keskkonna, kus oodatakse ainult heteroseksuaalsust, mis võib tekitada survet välja tulemiseks või hirmu selle ees.

11.5. ALLIKAD

European Union Agency For Fundamental Rights (Ed.). (2020). EU LGBT survey: European Union lesbian, gay, bisexual, and transgender survey ; main results. The Publications Office of the European Union

Galupo, M. P., Henise, S. B., & Davis, K. S. (2014). Transgender microaggressions in the context of friendship: Patterns of experience across friends’ sexual orientation and gender identity. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 1, 461–470. doi:10.1037/sgd0000075 Gay, Lesbian, and Straight Education Network. (2013). National School Climate Survey. Retrieved from http://www.glsen.org/nscs

Greenwald, A. G., Poehlman, T. A., Uhlmann, E. L., & Banaji, M. R. (2009). Understanding and using the Implicit Association Test: III. Meta-analysis of predictive validity. Journal of Personality and Social Psychology, 97, 17–41. doi:10.1037/a0015575

Nadal, K. L. (2018). Measuring LGBTQ microaggressions: The sexual orientation microaggressions scale (SOMS) and the gender identity microaggressions scale (GIMS). Journal of homosexuality.

Nadal, K. L., Erazo, T., Schulman, J., Han, H., Deutsch, T., Ruth, R., & Santacruz, E. (2017). Caught at the intersections: Microaggressions toward lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer people of color. LGBT psychology and mental health: Emerging research and advances, 133-152.

Nadal, K. L., Rivera, D. P., & Corpus, M. J. (2010). Sexual orientation and transgender microaggressions in everyday life: Experiences of lesbians, gays, bisexuals, and transgender individuals. In D. W. Sue (Ed.), Microaggressions and marginality: Manifestation, dynamics, and impact (pp. 217–240). New York, NY: Wiley.

Robinson, J. (2014). Sexual orientation microaggressions and posttraumatic stress symptoms (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (Accession Order No. 1565243)

Sarah E., & Bryan, S. E. (2018). Types of LGBT Microaggressions in Counsellor Education Programs, Journal of LGBT Issues in Counselling, 12, 2, 119-135, DOI: 10.1080/15538605.2018.1455556

Sue, D. W., Capodilupo, C. M., Torino, G. C., Bucceri, J. M., Holder, A., Nadal, K. L., & Esquilin, M. (2007). Racial microaggressions in everyday life: implications for clinical practice. American psychologist62(4), 271.

Woodford, M. R., Kulick, A., Sinco, B. R., & Hong, J. S. (2014). Contemporary heterosexism on campus and psychological distress among LGBQ students: The mediating role of self-acceptance. American Journal of Orthopsychiatry, 84, 519–529. doi:10.1037/ort0000015

Share this Doc

11. MIKROAGRESSIOONID

Or copy link

CONTENTS